مقالات

زخم های پوستی – پارت 4

چندین مطالعه نشان دهنده این هستند که درمان های سلولی با ارتقای روند رگ سازی و ساخت مجدد اپی تلیال، موجب افزایش روند ترمیم زخم ها می شوند. قابل ذکر است که استراتژی های نامبرده شده میتوانند برای اهداف تعدیل کننده سیستم ایمنی در درمان زخم ها استفاده شوند. همانطور که پیشتر بحث شد، سیستم ایمنی یک نقش حیاتی در درمان زخم های حاد و همینطور زخم های مزمن دائمی دارا میباشد. این یک توضیح برای بکارگیری تعدیل کنندگی سیستم ایمنی در جهت بهبود روند درمان زخم های حاد و مزمن فراهم میکند. تا به امروز چندین استراتژی تعدیل کننده سیستم ایمنی برای ترمیم زخم پوستی ارائه شده است. این ها شامل استراتژی های سلولی، درمان های مولکولی و استراتژی های زیست ماده ای میباشد. در ادامه نقش سیستم ایمنی ذاتی و سازگار در بیماری زایی زخم های حاد و مزمن بررسی میشود و در مورد آخرین پیشرفت ها در بکارگیری درمان های تعدیل کننده سیستم ایمنی در جهت بهبود روند ترمیم زخم بحث میشود.